Ghid Finantare 90 % Panouri Solare destinat persoanelor fizice

0

GHID DE FINANŢARE *
a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

Ghidul de finanţare furnizează informaţii şi clarificări privind completarea cererilor de înscriere în Program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi informaţii legate de fazele şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul alocat şi desfăşurarea programului de finanţare.

SUMA TOTALĂ ALOCATĂ PROGRAMULUI
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării Programului, se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre de Guvern.
(2) Pentru anul 2009, suma totală alocată Programului este de 520.000 mii lei.
(3) Suma alocată Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.

MODALITATEA DE FINANŢARE
(1) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat, constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii.
(3) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.

CUANTUMUL FINANŢĂRII
Finanţarea se acordă în procent de până la:
a) în cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem, cu excepţia proiectelor executate în Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru care finanţarea se face în procent de până la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem de panouri solare;
b) în cazul unităţii administrativ-teritoriale, unităţii sau instituţiei de învăţământ, 60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem;
c) în cazul persoanei fizice, asociaţiei de locatari sau organizaţiei neguvernamentale, 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem.

MODALITATEA DE PARTICIPARE LA PROGRAM
Solicitanţii participă la Program prin două modalităţi:
a) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. a) şi b), numai prin modalitate directă, prin depunerea cererii de finanţare la sediul Autorităţii, în cadrul sesiunilor de finanţare, conform Capitolului II – Participarea la Program prin modalitate directă;
b) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. c), numai prin modalitate indirectă, prin depunerea cererii de înscriere la un instalator validat de către Autoritate, conform Capitolului III – Participarea la Program prin modalitate indirectă;
c) instalatorul depune la sediul Autorităţii, în cadrul sesiunii de finanţare stabilită de Autoritate, cerere de înscriere în vederea validării participării la Program, conform Capitolului III – Participarea la Program prin modalitate indirectă.

CAPITOLUL II – PARTICIPAREA LA PROGRAM PRIN MODALITATE DIRECTĂ

Art. 8 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
(1) Pentru a participa la Program prin modalitate directă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate.
(2) Solicitantul – operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi”  – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Operatori economici.
(3) Solicitantul – unitate administrativ-teritorială, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Unităţi administrativ-teritoriale.
(4) Solicitantul – instituţie de învăţământ, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Unităţi şi instituţii de învăţământ. În plus, trebuie să deţină în proprietate, concesiune sau administrare, imobilului pe/în care se implementează proiectul.
(5) Pentru unităţile de învăţământ, cererile de finanţare sunt depuse de către unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 9 SUMA ALOCATĂ
(1)  Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării proiectelor solicitanţilor care participă la Program prin modalitate directă, se face anual, în limita sumei totale alocate Programului.
(2) Pentru anul 2009, suma alocată este de 120.000 mii lei.

Art. 10 SESIUNEA DE FINANŢARE
(1) Solicitantul care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 8, poate depune cerere de finanţare în cadrul sesiunilor organizate anual de Autoritate.
(2) Pentru anul 2009, se organizează sesiune de finanţare în perioada 1 – 28 noiembrie 2008.
(3) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sector 6, cod poştal 060031.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, sub condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data limită de depunere aferentă sesiunii de finanţare.
(5) Pe plic, trebuie înscrise în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea şi adresa completă a expeditorului (solicitantului);
b) titlul: ,,Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”;
c) menţiunea ,,Participare prin modalitate directă”;
d) sesiunea de finanţare.
(6) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea, atrage respingerea cererii de finanţare.

Art. 11 DOCUMENTELE OBLIGATORII CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE FINANŢARE
(1) Solicitantul care participă la Program prin modalitate directă, depune alături de cererea de finanţare, următoarele documente:
a) solicitantul operator economic, composesorat sau ocol silvic: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor – Anexa 1”, Formular nr. 2 – Documente necesare pentru solicitarea finanţării;
b) solicitantul unitate administrativ-teritorială: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor – Anexa 1”, Formular nr. 3 – Documente necesare pentru solicitarea finanţării;
c) solicitantul instituţie de învăţământ: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor – Anexa 1”, Formular nr. 3 – Documente necesare pentru solicitarea finanţării.

Art. 12 PROCEDURA FINANŢĂRII PROIECTELOR
(1) Finanţarea proiectelor se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor” şi constă din:
a) analiza şi evaluarea cererilor de finanţare;
b) perfectarea, semnarea contractului pentru finanţare şi acordarea finanţării;
c) implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate;
d) raportul final;
e) păstrarea documentelor privind finanţarea proiectelor.
(2) Contractul-cadru pentru finanţare, pentru beneficiarii care participă la Program prin modalitate directă, este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul Ghid.

Art. 13 TERMENUL DE REALIZARE A PROIECTULUI
Termenul de realizare a proiectului nu poate depăşi:
a) în cazul beneficiarului prevăzut la art. 6 lit. a), 36 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare cu Autoritatea;
b) în cazul beneficiarului prevăzut la art. 6 lit. b), 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare cu Autoritatea.

Art. 14 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ŞI  A CHELTUIELILOR
(1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem nou, care utilizează energie solară, energie geotermală sau energie eoliană ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.
(2) Cheltuielile eligibile care sunt finanţate de Autoritate, corespund criteriilor de eligibilitate pentru categoria de proiecte ,,k – creşterea producţiei de energie din surse regenerabile”, în conformitate cu prevederile Manualului de Operare al Fondului pentru mediu – ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” – Criterii de eligibilitate referitoare la cheltuieli.

* Nota: Documentul este elaborat de Ministerul Mediului.
Click pentru a vizualiza intregul document
solar-magazin.ro

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (24 votes cast)
Ghid Finantare 90 % Panouri Solare destinat persoanelor fizice, 5.0 out of 5 based on 24 ratings
Share.

Autor

Lasa un raspuns